Shawn Stussy

Screen_Shot_2020-01-05_at_1_40_58_PM
06 Jan, 2020
Shawn Stussy
走進街頭文化之初——專訪Shawn Stussy

Shawn Stussy親述與Dior團隊合作經過,也談街頭文化於他而言的意義。

Copyright © 2023 TNL Media Group