Léonard Tsuguharu Foujita

截圖_2020-07-14_下午2_20_01
Foujita Tsuguharu
收服畢卡索等無數畫家,以「和洋美學」風靡巴黎的藝術家——藤田嗣治

在那場畫展中,畢卡索是首批參觀者,他在藝廊待上了好幾個小時,並在離去前盡其所能地帶走藤田嗣治的畫,作品風靡當時的盛況可見一斑。