Biggie

108384d8197b88bae2d80c0f0caae99b
03 Jun, 2018
City of Lies
到底是誰殺了Biggie?強尼戴普將於全新嘻哈電影《City of Lies》深入調查

5月21日是東岸傳奇饒舌歌手The Notorious B.I.G(或稱Biggie、Biggie Smalls)的生日,若他還在世,今年將滿46歲了。Biggie的真正死因,並未隨著時間而真正水落石出,且不僅如此,死於同年、時常與Biggie互相嗆聲的饒舌歌手Tupac的死因也依舊眾說紛紜。